تولید قیر از روش پلیمری

خط تولید افزودنی قیر از ضایعات لجن اسیدی
به ظرفیت  12   تن در روز   از روش پلیمری
*****************************************************************
زمین مورد نیاز ..........................................................................3000 متر مربع
سوله ......................................................................................300 متر مربع
پرسنل تولیدی......................................................................................5 نفر
قیمت مواد اولیه (لجن اسیدی ).........................................رایگان(فقط هزینه حمل )
برق ..................................................................................................3 فاز
آب ..............................................................................................نیاز ندارد
قیمت تمام شده هر تن قیر ...................................................... 2.500.000 ریال
سوخت (گازوئیل) به ازای هر تن محصول تولیدی..........................................60 لیتر
قیمت فروش هر تن قیر ............................................................3.100.000 ریال
هزینه تجهیزات تولیدی........................................................1.100.000.000 ریال
هزینه تجهیزات بارگیری و فروش قیر...........................................300.000.000 ریال
سرمایه کل ................................................................... 2/380/000/000 ریال